Yleistä

POP Kotikaupan tietosuojaselosteella annetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (tietosuoja-asetus) ja tietosuojalain (1050/2018) edellyttämiä tietoja rekisteröidylle (asiakas), henkilöstölle ja valvontaa suorittaville viranomaisille.

Rekisterin nimi

POP Kotikaupan henkilötietorekisteri

POP Kotikaupan henkilötietorekisteri sisältää tietoja POP Kotikaupan asiakkaista, potentiaalisista asiakkaista, ostajista ja myyjistä.

Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot

Rekisterinpitäjä: POP Kotikauppa (Kotoisa Oy)

Yhteyshenkilö: Tiina Sundell

tiina.sundell@popkotikauppa.fi

Hämeenkatu 31, 33200 Tampere

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelemme henkilötietoja kiinteistönvälityspalveluiden tarjoamiseen, asiakassuhteen ylläpitämiseen, asiakkaiden uusiohankkimiseen, suoramarkkinointiin sekä lakiin perustuvia velvollisuuksia koskien. Käsittely voi sisältää profilointia mainonnan kohdentamiseksi asiakkaan kiinnostuksen kohteiden mukaan. Henkilötietoja käsitellään myös rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen, paljastamisen ja selvittämisen vuoksi sekä sen selvittämiseen, onko rekisteröity kansainvälisen pakotelistauksen kohteena.

Henkilötietoryhmät

Käsittelemme seuraavia henkilötietoryhmiä:

  • Perustiedot
  • Asiakastapahtumatiedot
  • Asiakkuuteen liittyvät tiedot
  • Käyttäytymistiedot (evästeet)
  • Suostumukset
  • Sopimustiedot
  • Taustatiedot
  • Lakiin perustuvat tuntemistiedot
  • Laskutustiedot

Mistä henkilötiedot kerätään?

Keräämme henkilötietoja pääasiassa asiakkaalta itseltään. Voimme kerätä henkilötietoja myös kolmansilta osapuolilta kuten Maanmittauslaitokselta ja väestötietorekisteristä.

Käsittelyn oikeusperuste

Suostumus

Suoramarkkinointi sähköpostin välityksellä perustuu rekisteröidyn suostumukseen.

Sopimussuhde ja sopimusta edeltävät toimenpiteet

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen ylläpitämiseksi ja kaupan toteuttamiseksi.

Lakisääteinen velvoite

Henkilötietojen käsittely lainsäädännön edellyttämiin tarkoituksiin mm. rahanpesun estämistä koskeva lainsäädäntö ja tiedot verottajalle.

Rekisterinpitäjän oikeutettu etu

Suoramarkkinointi ja liiketoiminnan kehittäminen perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun.

Henkilötietojen siirrot ja vastaanottajat

Henkilötietoja voidaan siirtää yhteistyökumppaneidemme järjestelmiin asiakaspalvelun ja työnsuorittamisen takaamiseksi. Yhteistyökumppanimme saavat käsitellä henkilötietojasi ainoastaan tarkoitustemme mukaisesti ja vain siinä laajuudessa kuin on tarpeellista. Lisäksi voimme siirtää henkilötietoja viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa. Emme ensisijaisesti käytä EU/ETA-maiden ulkopuolisia palveluntarjoajia. Jos kuitenkin satunnaisesti käytämme EU/ETA-maiden ulkopuolisia palveluntarjoajia, varmistamme henkilötietojen suojan asianmukaisilla suojakeinoilla kuten EU-komission hyväksymillä tietosuojaa koskevilla vakiolausekkeilla ja muilla lisäsuojatoimenpiteillä.

Henkilötietojen säilytysajat

Käsittelemme henkilötietoja vain niin kauan, kun on tarpeellista tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi ja lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi. Henkilötietoja käsitellään sopimussuhteen ajan, jonka jälkeen tietoja säilytetään lakisääteisten perusteiden mukaan 10 vuotta, asuntokaupan osalta 10 vuotta sekä potentiaalisen asiakkaan kohdalla 12 kk ja aktiivisen asiakkaan kohdalla 24 kk, siitä kun he ovat viimeksi olleet yhteydessä POP Kotikauppaan.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa henkilötietojensa keräämisestä sekä käsittelystä. Henkilötietojen käsittelyn on oltava läpinäkyvää.

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitteleekö tämä häntä koskevia henkilötietoja. Näin rekisteröidyllä on mahdollisuus arvioida ja varmistaa käsittelyn lainmukaisuus. Jos rekisteröidyn tietoja käsitellään, rekisterinpitäjän on toimitettava hänelle jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista. Jos rekisteröity esittää pyynnön sähköisesti, tiedot on toimitettava yleisesti käytetyssä sähköisessä muodossa, paitsi jos rekisteröity toisin pyytää.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjälle toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä halutessaan siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisteripitäjälle. Nämä tiedot voidaan siirtää rekisterinpitäjältä toiselle, jos se on teknisesti mahdollista.

Oikeus tietojen oikaisuun

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee häntä koskevat epätarkat ja virheelliset tiedot ja oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä. Rekisterinpitäjän täytyy vastata rekisteröidylle ilman aiheetonta viivytystä, joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Vastauksessa rekisterinpitäjä kertoo toimenpiteistä, joihin se on pyynnön vuoksi ryhtynyt.

Oikeus tietojen poistamiseen, oikeus tulla ”unohdetuksi”

Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan itseään koskevat tiedot ilman aiheetonta viivytystä.

Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä

Rekisteröity voi pyytää rekisterinpitäjää rajoittamaan häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä. Käsittelyn rajoittaminen tarkoittaa, että rajoituksen alaisia henkilötietoja saa säilyttämisen lisäksi käsitellä vain rekisteröidyn suostumuksella oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseksi tai tärkeää unionin tai jäsenvaltion yleistä etua koskevista syistä.

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä eli pyytää, että niitä ei käsiteltäisi ollenkaan. Kun tietoja käsitellään yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi, rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi tai rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolten oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, rekisteröity voi vastustaa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella.

Oikeus olla joutumatta merkittäviä vaikutuksia aiheuttavan automatisoidun yksittäispäätöksen kohteeksi

Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn kuten profilointiin.

Oikeus tehdä valitus valvovalle viranomaiselle

Jos rekisteröity kokee, että hänen henkilötietoja koskevia oikeuksiaan on loukattu, on hänellä oikeus tehdä valitus siitä valvovalle viranomaiselle.

Evästeet

Eväste (cookie) on verkkosivustolla oleva pieni, käyttäjän omalle tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Käytämme evästeitä palvelussamme käyttäjäystävällisyyden, tehokkuuden ja turvallisuuden parantamiseksi. Evästeiden avulla seuraamme palvelujen käyttöä, parannamme sivuston sisältöjä ja käytettävyyttä, sekä tarjoamme asiakkaiden tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. Lisää tietoa evästeiden käyttämisestä voi lukea evästeilmoituksestamme.

Rekisterin suojaus

Rekisterinpitäjänä käsittelemme henkilötietoja turvallisella ja lainsäädännön vaatimalla tavalla. POP Kotikaupan henkilötietoihin on pääsy ja digitaalisen aineiston käyttöön ovat oikeutettuja vain ne POP Kotikaupan työntekijät, salassapitosopimuksella sidotut ammatinharjoittajat tai yhteistyökumppanin alaiset, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä henkilötietoja, ja joita sitoo erillinen tietosuojavaatimus henkilötietojen turvallisesta käsittelystä. Tietokannat, joihin henkilötiedot kerätään ovat salasanoin, palomuurein sekä muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Lisäksi käyttöoikeuksia myönnetään hallitusti ja niiden käyttöä valvotaan jatkuvasti mm. lokimerkinnöin. Koulutamme ja ohjeistamme säännöllisesti henkilöstöä henkilötietojen käsittelyä koskien. Edellytämme, että alihankkijat noudattavat EU-tasoista tietosuojan sääntelyä ja henkilötiedot ovat asianmukaisesti suojattu sekä tietojenkäsittely-sopimuksilla että teknisillä turvatoimilla.

Viimeksi päivitetty: 17.5.2022